Salgs- og leveringsbetingelser

Når du bestiller fliser hos os, kan du forvente hurtig og problemfri levering.

Forneden fremgår vores aktuelle salgs- og leveringsbetingelser. Kontakt os ved eventuelle spørgsmål eller problemer.

 

Aftalegrundlaget:

Alle leverancer sker alene på grundlag af nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Vilkår i salgs- og leveringsbetingelser, eller andre almindelige betingelser, fremsendt af køber, finder ikke anvendelse, medmindre Midtgaard A/S udtrykkeligt og skriftligt har accepteret, at disse skal være gældende.

Prøver:

Midtgaard A/S forhandler granit, skifer og andre naturstensprodukter. Udleverede prøver er alene at betragte som karakteristiske eksempler på produkter, hvorfor der kan forekomme afvigelser i farve og struktur.

Udleverede prøver er Midtgaard A/S ejendom, hvis ikke andet er aftalt.

Ordreoptagelse og priser:

Skriftligt tilbud fra Midtgaard A/S er, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, gældende 1 mdr. fra tilbudsdato.

Købers skriftlige accept af tilbuddet skal være Midtgaard A/S i hænde inden acceptfristens udløb.

Tilbud bliver først bindende ved Midtgaard A/Ss ordrebekræftelse.

Alle priser er sædvanligvis i danske kroner, eksklusiv moms og råstofafgift.

Midtgaard A/S forbeholder sig retten til mellemsalg ved tilbudsgivning.

Midtgaard A/S indestår ikke for købers eventuelle rådgiveres tegningsmateriale, produktbeskrivelse, bearbejdningsmetode eller lignende.

Køber er forpligtet til i bestillingsfasen, at drage omsorg for at Midtgaard A/S har de til enhver tid nyeste versioner af tegningerne. Køber og sælger skal oplyse versionsnumre i ordrebekræftelsen, hvis der benyttes forskellige sæt tegninger.

Produkter, der ikke er beskrevet m.m. ved købers bestilling, mærkes i ordrebekræftelsen med *, og køber eller købers rådgiver fremsender den fornødne beskrivelse m.m. senest 8 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

Såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelse og levering sker stigning i råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, arbejdsgiveraftaler af enhver art, vareskatter, toldsatser, import-/eksportafgifter, den danske krones vekselkurs, transportomkostninger eller andre forhold uden for Midtgaard A/Ss kontrol, er Midtgaard A/S berettiget til at forhøje prisen tilsvarende.

Såfremt Midtgaard A/S ønsker at forhøje prisen i henhold til foregående bestemmelse, skal dette meddeles køber inden varens afsendelse.

Levering:

Kan Midtgaard A/S forudse, at en aftale om en bestemt leveringstermin ikke kan opfyldes, har Midtgaard A/S pligt til straks at give køber skriftlig besked herom, med oplysning om den nye forventede leveringstermin.

Uanset om leveringstiden må overskrides, har køber ikke ret til at hæve den indgåede aftale, forinden leveringsfristen er overskredet med 30 dage. Ophævelse er købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt.

Køber kan således ikke rette noget erstatningskrav mod Midtgaard A/S i tilfælde af forsinket eller manglende levering. Hvis der i ordrebekræftelsen er anført en konkret dato som leveringstidspunkt, anses levering på hverdage i perioden fra 5 hverdage før til 5 hverdage efter den anførte leveringsdag som rettidig.

Er der anført en konkret uge som leveringstidsrum, anses levering på hverdage i perioden fra 5 hverdage før til 5 hverdage efter den anførte leveringsuge som rettidig.

Såfremt køber ønsker produktet pakket efter en bestemt metode, eksempelvis således at vakuum løfteværktøj kan anvendes, skal køber eller købers rådgiver skriftligt beskrive pakkemetoden i forbindelse med accept af tilbud samt afholde eventuelle ekstraomkostninger.

Midtgaard A/S oplagrer varerne i maximalt 3 måneder efter aftalt leveringstid. Midtgaard A/S er berettiget til at beregne sig lagerleje ved for sen afhentning, ligesom Midtgaard A/S er berettiget til at foretage dækningssalg efter udløbet af 3 måneders perioden.

Returnering:

Leverede varer modtages kun retur efter forudgående aftale og i ubeskadiget stand. Specielt fremstillede varer tages, som hovedregel ikke retur og kun til reduceret pris.

Ved aftalt returnering fradrages som minimum fragt - og emballageomkostninger samt 15% til dækning af administrat ions og håndteringsomkostninger.

Mangler:

Vil køber reklamere over mangler ved leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor Midtgaard A/S. Reklamationen skal ske straks efter, at manglen er opdaget eller burde have været opdaget.

Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader eller manglende antal/colli, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet påtegning herom med transportørens underskrift. Såfremt dette ikke sker, fortaber køber alle mangelbeføjelser.

Midtgaard A/Ss ansvar omfatter kun mangler, der konstateres senest 6 mdr. fra den dag, leverancen blev stillet til købers disposition.

Hvis Køber ikke skriftligt underretter Midtgaard A/S om en mangel inden for de angivne frister, fortaber køber samtlige mangelsbeføjelser.

Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som Midtgaard A/S er ansvarlig for, er Midtgaard A/S altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved at foretage omlevering.

Sådan erstatningsleverance sker uden udgift for køber, forudsat, at den mangelfulde vare tilbagegives ubeskadiget til Midtgaard A/S. Hvis omlevering sker indenfor 30 dage efter købers reklamation, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod Midtgaard A/S. Fristen forlænges i ferieperioder og ved materialemangel.

Hvis Midtgaard A/S ikke er i stand til at foretage omlevering, har køber alene krav på tilbagebetaling af det fakturerede beløb.

Mangler og fejl, som skyldes uhensigtsmæssige forhold under transport, håndtering og lagring uden for Midtgaard A/Ss kontrol, er Midtgaard A/S uvedkommende. Midtgaard A/S er således bl.a. uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af varen, herunder dens benyttelse på underlag eller dens udsættelse for påvirkninger af f.eks. vejrlig eller fugtighed, hvortil varen ikke er beregnet. Ligeledes er Midtgaard A/S uden ethvert ansvar for skade som følge af utilstrækkelig eller uhensigt smæssig opbevaring.

Undersøgelsespligt:

Det påhviler køber – straks og senest 8 dage efter levering, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte. Reklamation skal fremsættes før varen indbygges, nedlægges eller på anden måde tages i brug.

Produktansvar:

Midtgaard A/S er kun ansvarlig for produktansvar efter de ufravigelige regler i den danske lov om produktansvar (Produktansvarsloven). Midtgaard A/S er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader eller andet indirekte tab eller omkostninger.

Midtgaard A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen 1) på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse eller videresolgt til tredjemand 2) på produkter, der er fremstillet af Køber eller på produkter, hvori disse indgår eller for skade på tredjemand, fast ejendom eller lø søre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager.

Medmindre andet er aftalt, er ansvaret for tingsskader begrænset til kr. 5.000.000,00 og for personskade begrænset til de satser, der fremgår af lov om erstatningsansvar.

I den udstrækning Midtgaard A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Midtgaard A/S skadesløs, i det samme omfang, som Midtgaard A/Ss ansvar begrænses efter denne bestemmelse.

Såfremt køber sagsøges af tredjemand med påstand om erstatning på grundlag af en skade, der påstås forårsaget af leverancen, eller hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom.

Midtgaard A/S er i denne forbindelse forpligtet til at bistå sin køber med alle tekniske og faktuelle oplysninger vedrørende produktet.

Erstatningsansvar:

Midtgaard A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab eller anden indirekte tab.

Det samlede erstatningsansvar kan desuden aldrig overstige det fakturerede beløb for de solgte varer.

Betaling:

Betalingsbetingelser er netto kontant, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber fra forfaldsdato en månedlig rente på 1,8% pr. påbegyndt måned.

Ved bankoverførsler anses betaling for effektueret, når beløbet er indgået på den af Midtgaard A/S anviste konto til Midtgaard A/S frie rådighed.

Midtgaard A/S er berettiget til at kræve forudbetaling, kontantbetaling eller sikkerhedsstillelse i henhold til ordrens karakter.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til solgte varer forbliver hos Midtgaard A/S, indtil den fulde betaling er lagt.

Force Majeure:

Midtgaard A/S er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtigelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som Midtgaard A/S er uden indflydelse på som følge af force majeure.

Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: Arbejdskonflikter, strejker, lockout, blokader og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerkrigslignende uroligheder, jordskælv eller andre naturkatastrofer, atomuheld eller radioaktivitet, oversvømmelse, skybrud, orkan, trafikale problemer, råstofmangel, produktionsstop, mangel på transportmidler, almindelige vareknaphed, og mangler ved leverance fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Force majeure hos en af Midtgaard A/S antaget underleverandør har i forholdet mellem køber og Midtgaard A/S samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos Midtgaard A/S selv.

Midtgaard A/S har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller dele heraf eller levere, så snart hindringerne for normal levering er bortfaldet.

Delvis ugyldighed:

Hvis enkelte bestemmelser i nærværende salgs- og leveringsbetingelser bliver ugyldige eller uvirksomme, skal dette ikke berøre gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

Parterne skal i sådanne tilfælde erstatte bestemmelsen med en ny bestemmelse som ud fra en kommerciel betragtning kommer den hidtidige bestemmelse nærmest.

Værneting:

Eventuelle tvister mellem Midtgaard A/S og køberen afgøres ved de ordinære danske domstole med Retten i Holbæk som rette hjemsted. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

Anden regulering:

International købelov nr. 733 af 7. december 1989 skal ikke være gældende mellem parterne.

Betingelserne går i øvrigt forud for de deklaratoriske bestemmelser i national og international lovgivning – herunder men ikke begrænset til den danske købelov.

Gældende fra 1. februar 2010.